Usage Statistics for www.freeridaz.at

Summary Period: May 2015
Generated 01-Jun-2015 04:40 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2015
Total Hits 13610
Total Files 10915
Total Pages 10849
Total Visits 2922
Total KBytes 299945
Total Unique Sites 788
Total Unique URLs 153
Total Unique Referrers 1551
Total Unique User Agents 565
. Avg Max
Hits per Hour 18 306
Hits per Day 439 768
Files per Day 352 630
Pages per Day 349 608
Sites per Day 25 64
Visits per Day 94 166
KBytes per Day 9676 21800
Hits by Response Code
Code 200 - OK 80.20% 10915
Code 206 - Partial Content 1.05% 143
Code 301 - Moved Permanently 0.38% 52
Code 302 - Found 7.17% 976
Code 304 - Not Modified 0.61% 83
Code 404 - Not Found 10.59% 1441

Daily usage for May 2015

Daily Statistics for May 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 768 5.64% 548 5.02% 572 5.27% 166 5.68% 37 4.70% 21800 7.27%
2 437 3.21% 351 3.22% 349 3.22% 124 4.24% 49 6.22% 12348 4.12%
3 318 2.34% 245 2.24% 275 2.53% 119 4.07% 57 7.23% 6361 2.12%
4 384 2.82% 275 2.52% 343 3.16% 120 4.11% 38 4.82% 7361 2.45%
5 696 5.11% 630 5.77% 584 5.38% 136 4.65% 31 3.93% 9110 3.04%
6 653 4.80% 574 5.26% 608 5.60% 145 4.96% 37 4.70% 6620 2.21%
7 490 3.60% 469 4.30% 479 4.42% 111 3.80% 47 5.96% 4797 1.60%
8 490 3.60% 374 3.43% 479 4.42% 112 3.83% 49 6.22% 6485 2.16%
9 385 2.83% 321 2.94% 315 2.90% 124 4.24% 53 6.73% 9652 3.22%
10 658 4.83% 526 4.82% 436 4.02% 64 2.19% 34 4.31% 20644 6.88%
11 458 3.37% 345 3.16% 326 3.00% 72 2.46% 34 4.31% 11509 3.84%
12 526 3.86% 429 3.93% 382 3.52% 106 3.63% 46 5.84% 10446 3.48%
13 496 3.64% 430 3.94% 386 3.56% 116 3.97% 58 7.36% 13683 4.56%
14 304 2.23% 271 2.48% 289 2.66% 100 3.42% 57 7.23% 6703 2.23%
15 380 2.79% 296 2.71% 365 3.36% 84 2.87% 42 5.33% 9891 3.30%
16 356 2.62% 308 2.82% 308 2.84% 69 2.36% 50 6.35% 8663 2.89%
17 396 2.91% 326 2.99% 283 2.61% 49 1.68% 41 5.20% 12670 4.22%
18 416 3.06% 402 3.68% 404 3.72% 135 4.62% 64 8.12% 4733 1.58%
19 487 3.58% 445 4.08% 468 4.31% 124 4.24% 48 6.09% 6207 2.07%
20 239 1.76% 227 2.08% 235 2.17% 71 2.43% 23 2.92% 1069 0.36%
21 487 3.58% 421 3.86% 410 3.78% 98 3.35% 30 3.81% 11039 3.68%
22 293 2.15% 273 2.50% 254 2.34% 96 3.29% 54 6.85% 8258 2.75%
23 453 3.33% 327 3.00% 305 2.81% 72 2.46% 23 2.92% 8752 2.92%
24 380 2.79% 303 2.78% 284 2.62% 74 2.53% 39 4.95% 13062 4.35%
25 295 2.17% 170 1.56% 217 2.00% 92 3.15% 44 5.58% 2202 0.73%
26 426 3.13% 225 2.06% 330 3.04% 86 2.94% 29 3.68% 5954 1.98%
27 308 2.26% 248 2.27% 208 1.92% 90 3.08% 39 4.95% 9892 3.30%
28 526 3.86% 348 3.19% 329 3.03% 48 1.64% 34 4.31% 16742 5.58%
29 396 2.91% 252 2.31% 263 2.42% 35 1.20% 27 3.43% 16118 5.37%
30 155 1.14% 140 1.28% 146 1.35% 67 2.29% 38 4.82% 5871 1.96%
31 554 4.07% 416 3.81% 217 2.00% 43 1.47% 62 7.87% 11305 3.77%

Hourly usage for May 2015

Hourly Statistics for May 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 22 699 5.14% 19 616 5.64% 16 516 4.76% 668 20705 6.90%
1 19 594 4.36% 16 513 4.70% 15 482 4.44% 628 19459 6.49%
2 11 371 2.73% 9 296 2.71% 11 348 3.21% 135 4173 1.39%
3 24 761 5.59% 15 475 4.35% 18 560 5.16% 548 16996 5.67%
4 22 711 5.22% 15 480 4.40% 17 529 4.88% 718 22251 7.42%
5 19 594 4.36% 13 415 3.80% 14 443 4.08% 489 15144 5.05%
6 17 544 4.00% 13 410 3.76% 12 393 3.62% 320 9932 3.31%
7 12 383 2.81% 9 303 2.78% 9 291 2.68% 186 5766 1.92%
8 20 627 4.61% 17 535 4.90% 14 458 4.22% 556 17240 5.75%
9 12 382 2.81% 11 344 3.15% 10 329 3.03% 308 9559 3.19%
10 17 550 4.04% 13 403 3.69% 15 489 4.51% 437 13561 4.52%
11 18 570 4.19% 12 401 3.67% 14 464 4.28% 347 10758 3.59%
12 22 693 5.09% 18 582 5.33% 20 627 5.78% 232 7199 2.40%
13 31 970 7.13% 25 803 7.36% 19 591 5.45% 815 25267 8.42%
14 13 419 3.08% 11 345 3.16% 12 382 3.52% 339 10506 3.50%
15 16 515 3.78% 14 443 4.06% 13 415 3.83% 397 12310 4.10%
16 12 401 2.95% 10 324 2.97% 11 346 3.19% 278 8611 2.87%
17 15 492 3.61% 13 407 3.73% 12 372 3.43% 330 10224 3.41%
18 20 639 4.70% 19 610 5.59% 19 608 5.60% 235 7273 2.42%
19 16 520 3.82% 14 451 4.13% 14 444 4.09% 287 8906 2.97%
20 8 273 2.01% 7 237 2.17% 8 253 2.33% 132 4095 1.37%
21 15 466 3.42% 12 372 3.41% 12 377 3.47% 412 12768 4.26%
22 28 868 6.38% 21 668 6.12% 22 712 6.56% 391 12109 4.04%
23 18 568 4.17% 15 482 4.42% 13 420 3.87% 488 15131 5.04%

Top 30 of 153 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4315 31.70% 42913 14.31% /stats/
2 2896 21.28% 1913 0.64% /
3 374 2.75% 37070 12.36% /stats/usage_201505.html
4 115 0.84% 12534 4.18% /stats/usage_201405.html
5 108 0.79% 11775 3.93% /stats/usage_201401.html
6 105 0.77% 11519 3.84% /stats/usage_201409.html
7 81 0.60% 8552 2.85% /stats/usage_201407.html
8 80 0.59% 8532 2.84% /stats/usage_201501.html
9 74 0.54% 8422 2.81% /stats/usage_201504.html
10 73 0.54% 7964 2.66% /stats/usage_201311.html
11 73 0.54% 8066 2.69% /stats/usage_201410.html
12 72 0.53% 7653 2.55% /stats/usage_201212.html
13 71 0.52% 7906 2.64% /stats/usage_201411.html
14 71 0.52% 7807 2.60% /stats/usage_201412.html
15 70 0.51% 7780 2.59% /stats/usage_201503.html
16 68 0.50% 7251 2.42% /stats/usage_201406.html
17 68 0.50% 7547 2.52% /stats/usage_201408.html
18 68 0.50% 7568 2.52% /stats/usage_201502.html
19 53 0.39% 5277 1.76% /stats/usage_201302.html
20 51 0.37% 210 0.07% /stats/daily_usage_201407.png
21 51 0.37% 143 0.05% /stats/usage.png
22 50 0.37% 111 0.04% /stats/ctry_usage_201407.png
23 50 0.37% 112 0.04% /stats/ctry_usage_201408.png
24 50 0.37% 113 0.04% /stats/ctry_usage_201409.png
25 50 0.37% 201 0.07% /stats/daily_usage_201408.png
26 50 0.37% 107 0.04% /stats/hourly_usage_201407.png
27 49 0.36% 109 0.04% /stats/ctry_usage_201406.png
28 49 0.36% 192 0.06% /stats/daily_usage_201406.png
29 49 0.36% 107 0.04% /stats/hourly_usage_201406.png
30 49 0.36% 105 0.03% /stats/hourly_usage_201408.png

Top 10 of 153 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4315 31.70% 42913 14.31% /stats/
2 374 2.75% 37070 12.36% /stats/usage_201505.html
3 115 0.84% 12534 4.18% /stats/usage_201405.html
4 108 0.79% 11775 3.93% /stats/usage_201401.html
5 105 0.77% 11519 3.84% /stats/usage_201409.html
6 81 0.60% 8552 2.85% /stats/usage_201407.html
7 80 0.59% 8532 2.84% /stats/usage_201501.html
8 74 0.54% 8422 2.81% /stats/usage_201504.html
9 73 0.54% 8066 2.69% /stats/usage_201410.html
10 73 0.54% 7964 2.66% /stats/usage_201311.html

Top 10 of 38 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4315 31.70% 1426 52.02% /stats/
2 2896 21.28% 853 31.12% /
3 374 2.75% 150 5.47% /stats/usage_201505.html
4 73 0.54% 31 1.13% /stats/usage_201311.html
5 105 0.77% 30 1.09% /stats/usage_201409.html
6 72 0.53% 22 0.80% /stats/usage_201212.html
7 115 0.84% 22 0.80% /stats/usage_201405.html
8 108 0.79% 17 0.62% /stats/usage_201401.html
9 81 0.60% 15 0.55% /stats/usage_201407.html
10 80 0.59% 13 0.47% /stats/usage_201501.html

Top 10 of 39 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4315 31.70% 1424 52.14% /stats/
2 2896 21.28% 805 29.48% /
3 374 2.75% 164 6.01% /stats/usage_201505.html
4 115 0.84% 45 1.65% /stats/usage_201405.html
5 73 0.54% 31 1.14% /stats/usage_201311.html
6 105 0.77% 27 0.99% /stats/usage_201409.html
7 108 0.79% 20 0.73% /stats/usage_201401.html
8 72 0.53% 19 0.70% /stats/usage_201212.html
9 46 0.34% 15 0.55% /stats/usage_201404.html
10 81 0.60% 15 0.55% /stats/usage_201407.html

Top 30 of 1551 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5513 40.51% - (Direct Request)
2 659 4.84% http://helppc-23.com/
3 619 4.55% http://vk.com/trehkolesnie_samokati_kupit
4 352 2.59% http://runetki.xyz
5 245 1.80% http://www.global-webcams.com/
6 245 1.80% http://www.mfcprofiles.com/
7 245 1.80% http://www.naked-society.com/\r
8 227 1.67% http://vipremontdom.ru/
9 179 1.32% http://www.xolodremont.ru/
10 172 1.26% https://www.google.com/search
11 120 0.88% http://online-canadian-pharmacy.tk
12 103 0.76% http://promishlennaya-zona.ru
13 88 0.65% http://www.tv-ua.ru/audio-pozdravleniya/
14 80 0.59% http://imp-mebeli.ru/
15 65 0.48% http://vwsihnkagffff3osova.com
16 56 0.41% http://buyedpills2015.com
17 55 0.40% http://levitra-365.com
18 51 0.37% http://buyanessaysonline.com
19 49 0.36% http://xanaxpills.com
20 48 0.35% http://blogbookss.blogspot.com/2014/12/free-bunch-n6rdao1-of-shots.html
21 46 0.34% http://sammerz.ru
22 46 0.34% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
23 43 0.32% http://online8pharmacy.com
24 40 0.29% http://cheapaccutanepills.com
25 38 0.28% http://hittadirin.moxo.cz/
26 33 0.24% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
27 32 0.24% http://clomid365.com
28 31 0.23% http://installment-loans.biz
29 29 0.21% http://viagrafreetrial.tk
30 24 0.18% http://sildenafil365.com

Top 20 of 155 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 1.74% http://blogdark.ru/golye-devki-derevenskoj-bane
2 3 1.74% http://blogdark.ru/skrytaya-kamera-v-zhenskom-tualete
3 3 1.74% http://hot-24.ru/xudozhestvennye-porno-filmy-s-russkim-perevodom-smotret-onlajn
4 2 1.16% http://aleks-freeman.ru/minet/891-zachetnyy-minet-v-mashine-ot-molodoy-soski.html
5 2 1.16% http://aleks-freeman.ru/russkoe-porno/896-russkaya-studentka-kayfuet-ot-zharkoy-ebli.html
6 2 1.16% http://asadv.ru/smotret-mobilnoe-mult-porno
7 2 1.16% http://b-gs.ru/incest-pofrancuzski-otec-traxaet-doch-v-popu
8 2 1.16% http://baseclimbing.ru/prostitutka-soset-chlen
9 2 1.16% http://blogdark.ru/ukrainskoe-porno-mat-i-syn
10 2 1.16% http://blogdark.ru/www-sex-iznasilovat
11 2 1.16% http://newpornotube.ru/najti-besplatno-erotiku-smotret-onlajn-besplatno
12 2 1.16% http://newpornotube.ru/porno-filmy-onlajn-bez-registracii-i-esemes-smotret-besplatno
13 2 1.16% http://newpornotube.ru/sitemap.html
14 2 1.16% http://picsmile.ru/sudorozhnye-orgazmy-zrelyx-zhenshhin
15 1 0.58% http://a7n.ru/bezropotnaya-goluboglazaya-uznica-toriko
16 1 0.58% http://a7n.ru/foto-glyx-devochk-do-20let
17 1 0.58% http://a7n.ru/glyadet-seks-s-uchilkami-prinudila
18 1 0.58% http://a7n.ru/kapronovye-chulki-vzroslye-damy
19 1 0.58% http://a7n.ru/materi-traxayutsya-so-sredstvami-otpryskami
20 1 0.58% http://a7n.ru/nastavnik-ebet-pornofoto

Top 15 of 565 Total User Agents
# Hits User Agent
1 826 6.07% Java/1.8.0_40
2 735 5.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0)
3 465 3.42% Java/1.7.0_55
4 464 3.41% Java/1.7.0_75
5 443 3.25% Java/1.4.1_04
6 375 2.76% Java/1.8.0_25
7 309 2.27% Java/1.6.0_04
8 305 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; savetheworldheritage.org/1.0; +crawl@savetheworldheritage.org)
9 187 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 177 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12521 Safari/53
11 172 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
12 165 1.21% Java/1.7.0_51
13 164 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.111 Safari/537.36
14 162 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
15 161 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0

Usage by Country for May 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 13610 100.00% 11058 101.31% 299945 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21