Usage Statistics for www.freeridaz.at

Summary Period: December 2014
Generated 01-Jan-2015 04:41 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2014
Total Hits 28296
Total Files 26704
Total Pages 26416
Total Visits 2701
Total KBytes 2082914
Total Unique Sites 764
Total Unique URLs 133
Total Unique Referrers 2771
Total Unique User Agents 415
. Avg Max
Hits per Hour 38 203
Hits per Day 912 1886
Files per Day 861 1864
Pages per Day 852 1846
Sites per Day 24 101
Visits per Day 87 193
KBytes per Day 67191 144124
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.37% 26704
Code 206 - Partial Content 0.01% 3
Code 301 - Moved Permanently 0.10% 29
Code 302 - Found 2.65% 749
Code 304 - Not Modified 0.16% 46
Code 404 - Not Found 2.70% 765

Daily usage for December 2014

Daily Statistics for December 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1048 3.70% 1027 3.85% 1034 3.91% 108 4.00% 42 5.50% 87825 4.22%
2 1299 4.59% 1286 4.82% 1284 4.86% 86 3.18% 30 3.93% 85618 4.11%
3 1886 6.67% 1864 6.98% 1846 6.99% 93 3.44% 42 5.50% 128375 6.16%
4 1825 6.45% 1774 6.64% 1739 6.58% 84 3.11% 31 4.06% 144124 6.92%
5 1179 4.17% 1116 4.18% 1105 4.18% 81 3.00% 43 5.63% 87197 4.19%
6 934 3.30% 901 3.37% 924 3.50% 90 3.33% 41 5.37% 71458 3.43%
7 1399 4.94% 1333 4.99% 1328 5.03% 87 3.22% 30 3.93% 100133 4.81%
8 924 3.27% 804 3.01% 755 2.86% 95 3.52% 61 7.98% 42014 2.02%
9 941 3.33% 892 3.34% 906 3.43% 89 3.30% 36 4.71% 55874 2.68%
10 866 3.06% 815 3.05% 801 3.03% 90 3.33% 33 4.32% 54495 2.62%
11 1185 4.19% 1117 4.18% 1107 4.19% 75 2.78% 35 4.58% 104469 5.02%
12 1375 4.86% 1336 5.00% 1351 5.11% 79 2.92% 31 4.06% 112162 5.38%
13 1215 4.29% 1199 4.49% 1202 4.55% 71 2.63% 30 3.93% 107432 5.16%
14 813 2.87% 796 2.98% 806 3.05% 66 2.44% 26 3.40% 56526 2.71%
15 1012 3.58% 946 3.54% 903 3.42% 73 2.70% 46 6.02% 88531 4.25%
16 877 3.10% 855 3.20% 868 3.29% 52 1.93% 28 3.66% 87229 4.19%
17 1302 4.60% 1234 4.62% 1188 4.50% 41 1.52% 37 4.84% 109754 5.27%
18 1300 4.59% 1168 4.37% 1100 4.16% 93 3.44% 31 4.06% 88075 4.23%
19 831 2.94% 821 3.07% 791 2.99% 74 2.74% 32 4.19% 69006 3.31%
20 717 2.53% 657 2.46% 647 2.45% 51 1.89% 24 3.14% 57197 2.75%
21 468 1.65% 424 1.59% 430 1.63% 63 2.33% 41 5.37% 35790 1.72%
22 582 2.06% 484 1.81% 557 2.11% 57 2.11% 34 4.45% 41962 2.01%
23 413 1.46% 361 1.35% 336 1.27% 63 2.33% 29 3.80% 25342 1.22%
24 261 0.92% 221 0.83% 217 0.82% 84 3.11% 53 6.94% 18249 0.88%
25 436 1.54% 389 1.46% 337 1.28% 113 4.18% 58 7.59% 22676 1.09%
26 413 1.46% 360 1.35% 340 1.29% 103 3.81% 35 4.58% 25383 1.22%
27 448 1.58% 425 1.59% 438 1.66% 129 4.78% 49 6.41% 38086 1.83%
28 661 2.34% 601 2.25% 632 2.39% 193 7.15% 101 13.22% 41065 1.97%
29 772 2.73% 695 2.60% 662 2.51% 162 6.00% 67 8.77% 41438 1.99%
30 443 1.57% 419 1.57% 420 1.59% 100 3.70% 53 6.94% 29190 1.40%
31 471 1.66% 384 1.44% 362 1.37% 86 3.18% 46 6.02% 26240 1.26%

Hourly usage for December 2014

Hourly Statistics for December 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 41 1293 4.57% 40 1269 4.75% 39 1210 4.58% 3101 96124 4.61%
1 34 1067 3.77% 32 1009 3.78% 32 1002 3.79% 2451 75984 3.65%
2 39 1234 4.36% 35 1110 4.16% 35 1104 4.18% 2717 84219 4.04%
3 34 1077 3.81% 32 993 3.72% 32 998 3.78% 2652 82222 3.95%
4 34 1072 3.79% 32 1002 3.75% 32 992 3.76% 2541 78762 3.78%
5 33 1030 3.64% 31 968 3.62% 30 960 3.63% 2262 70109 3.37%
6 33 1024 3.62% 31 989 3.70% 31 962 3.64% 2269 70337 3.38%
7 36 1132 4.00% 35 1106 4.14% 35 1107 4.19% 2741 84977 4.08%
8 42 1303 4.60% 40 1263 4.73% 40 1248 4.72% 3322 102990 4.94%
9 34 1058 3.74% 31 970 3.63% 33 1032 3.91% 2603 80704 3.87%
10 38 1197 4.23% 34 1080 4.04% 35 1107 4.19% 2738 84890 4.08%
11 34 1072 3.79% 33 1024 3.83% 32 1010 3.82% 2703 83800 4.02%
12 36 1145 4.05% 35 1107 4.15% 34 1054 3.99% 2770 85882 4.12%
13 48 1506 5.32% 44 1368 5.12% 42 1304 4.94% 3321 102945 4.94%
14 43 1344 4.75% 41 1281 4.80% 39 1235 4.68% 3074 95301 4.58%
15 38 1192 4.21% 36 1119 4.19% 35 1087 4.11% 2562 79409 3.81%
16 30 938 3.31% 29 899 3.37% 27 863 3.27% 2221 68857 3.31%
17 36 1127 3.98% 33 1049 3.93% 34 1073 4.06% 2769 85843 4.12%
18 37 1157 4.09% 35 1104 4.13% 35 1107 4.19% 3029 93903 4.51%
19 45 1424 5.03% 39 1228 4.60% 39 1218 4.61% 3126 96919 4.65%
20 40 1240 4.38% 37 1175 4.40% 38 1200 4.54% 2938 91078 4.37%
21 38 1187 4.19% 37 1165 4.36% 37 1171 4.43% 3035 94072 4.52%
22 37 1177 4.16% 37 1150 4.31% 36 1122 4.25% 3053 94642 4.54%
23 41 1300 4.59% 41 1276 4.78% 40 1250 4.73% 3192 98945 4.75%

Top 30 of 133 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 13912 49.17% 1513025 72.64% /stats/usage_201403.html
2 4077 14.41% 40525 1.95% /stats/
3 2818 9.96% 1909 0.09% /
4 1272 4.50% 138680 6.66% /stats/usage_201401.html
5 893 3.16% 91611 4.40% /stats/usage_201412.html
6 608 2.15% 67121 3.22% /stats/usage_201409.html
7 341 1.21% 37094 1.78% /stats/usage_201311.html
8 262 0.93% 28696 1.38% /stats/usage_201405.html
9 215 0.76% 23464 1.13% /stats/usage_201407.html
10 176 0.62% 20280 0.97% /stats/usage_201410.html
11 117 0.41% 12654 0.61% /stats/usage_201312.html
12 55 0.19% 5593 0.27% /stats/usage_201302.html
13 55 0.19% 5877 0.28% /stats/usage_201402.html
14 53 0.19% 5713 0.27% /stats/usage_201212.html
15 50 0.18% 5331 0.26% /stats/usage_201303.html
16 49 0.17% 5614 0.27% /stats/usage_201411.html
17 47 0.17% 5066 0.24% /stats/usage_201304.html
18 46 0.16% 4895 0.23% /stats/usage_201307.html
19 46 0.16% 4907 0.24% /stats/usage_201404.html
20 45 0.16% 4752 0.23% /stats/usage_201301.html
21 45 0.16% 4888 0.23% /stats/usage_201310.html
22 44 0.16% 4666 0.22% /stats/usage_201309.html
23 43 0.15% 4648 0.22% /stats/usage_201305.html
24 43 0.15% 4654 0.22% /stats/usage_201406.html
25 41 0.14% 4352 0.21% /stats/usage_201205.html
26 41 0.14% 4550 0.22% /stats/usage_201408.html
27 40 0.14% 4124 0.20% /stats/usage_201206.html
28 40 0.14% 4221 0.20% /stats/usage_201208.html
29 36 0.13% 3928 0.19% /stats/usage_201308.html
30 35 0.12% 3655 0.18% /stats/usage_201207.html

Top 10 of 133 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13912 49.17% 1513025 72.64% /stats/usage_201403.html
2 1272 4.50% 138680 6.66% /stats/usage_201401.html
3 893 3.16% 91611 4.40% /stats/usage_201412.html
4 608 2.15% 67121 3.22% /stats/usage_201409.html
5 4077 14.41% 40525 1.95% /stats/
6 341 1.21% 37094 1.78% /stats/usage_201311.html
7 262 0.93% 28696 1.38% /stats/usage_201405.html
8 215 0.76% 23464 1.13% /stats/usage_201407.html
9 176 0.62% 20280 0.97% /stats/usage_201410.html
10 117 0.41% 12654 0.61% /stats/usage_201312.html

Top 10 of 34 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2818 9.96% 1078 41.85% /
2 893 3.16% 304 11.80% /stats/usage_201412.html
3 13912 49.17% 252 9.78% /stats/usage_201403.html
4 4077 14.41% 223 8.66% /stats/
5 1272 4.50% 201 7.80% /stats/usage_201401.html
6 608 2.15% 164 6.37% /stats/usage_201409.html
7 341 1.21% 89 3.45% /stats/usage_201311.html
8 117 0.41% 52 2.02% /stats/usage_201312.html
9 215 0.76% 50 1.94% /stats/usage_201407.html
10 262 0.93% 21 0.82% /stats/usage_201405.html

Top 10 of 34 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2818 9.96% 1064 41.18% /
2 893 3.16% 321 12.42% /stats/usage_201412.html
3 13912 49.17% 251 9.71% /stats/usage_201403.html
4 4077 14.41% 218 8.44% /stats/
5 1272 4.50% 207 8.01% /stats/usage_201401.html
6 608 2.15% 165 6.39% /stats/usage_201409.html
7 341 1.21% 86 3.33% /stats/usage_201311.html
8 117 0.41% 54 2.09% /stats/usage_201312.html
9 215 0.76% 48 1.86% /stats/usage_201407.html
10 45 0.16% 20 0.77% /stats/usage_201301.html

Top 30 of 2771 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4180 14.77% - (Direct Request)
2 396 1.40% http://fabylonia.moykrest.ru
3 330 1.17% http://www.xolodremont.ru/
4 291 1.03% http://www.gorodservis.ru
5 270 0.95% http://mchat.wc.lt
6 265 0.94% http://gravatar.com/buymetforminonlinefastdelivery
7 252 0.89% https://www.google.com/search
8 250 0.88% http://gravatar.com/beabathiparcyre
9 215 0.76% http://gravatar.com/orderamoxicillin2015
10 210 0.74% http://gravatar.com/ordernaltrexone247
11 204 0.72% http://alcoholism.spbdyet.ru
12 170 0.60% http://sycellphone.blogspot.com
13 164 0.58% https://putin.moykrest.ru
14 160 0.57% http://iphone-6.moykrest.ru
15 156 0.55% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
16 152 0.54% https://plus.google.com/+AndreyEsipov/posts
17 144 0.51% http://shop.spbdyet.ru/
18 140 0.49% http://ab-gymnic.tv-torgcentr.ru
19 140 0.49% http://www.netvibes.com/hydrocodone
20 135 0.48% http://greensbean.blogspot.com
21 132 0.47% http://propecia5.webnode.se
22 109 0.39% http://dressirovkacobak.ru
23 104 0.37% http://forskolin.paydayshop.biz/
24 88 0.31% http://fbmessenger.afdfloral.com
25 84 0.30% http://www.paygreendayloans.com/
26 84 0.30% https://twitter.com/esif22
27 80 0.28% http://mylove.spbdyet.ru
28 76 0.27% https://vk.com/page-74059968_48349947
29 69 0.24% http://dwbase.com
30 69 0.24% http://newjornal.ru

Top 20 of 261 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 0.76% http://newpornotube.ru/klipy-kotorye-idut-seks-xxxxx-1000/
2 1 0.38% freeridaz
3 1 0.38% http://asadv.ru/porno-snyatoe-na-telefon
4 1 0.38% http://asadv.ru/skachat-besplatno-eroticheskie-porno-strasnye-na-telefon
5 1 0.38% http://asadv.ru/video-porno-ogromnyj-chlen-xalyava-besplatno
6 1 0.38% http://b-gs.ru/category/porno-zvezdy1
7 1 0.38% http://b-gs.ru/traxnul-temnokozhuyu-krasotku-i-mnogo-nakonchal
8 1 0.38% http://b7i.ru/anikka-albrite-soset-i-traxaetsya-s-nachalnikom
9 1 0.38% http://b7i.ru/ariana-mari-pokazyvaet-nedyuzhie-sposobnosti-v-striptize
10 1 0.38% http://b7i.ru/blondinka-proxodit-sereznye-ispytaniya
11 1 0.38% http://b7i.ru/lesbi-massazh-video-s-orgazmami-trex-suchek
12 1 0.38% http://b7i.ru/mama-pokazyvaet-kak-eto-delat-pravilno
13 1 0.38% http://b7i.ru/na-odnu-telochku-konchayut-sto-muzhikov
14 1 0.38% http://b7i.ru/oralno-vaginalnyj-seks-v-mashine
15 1 0.38% http://b7i.ru/parochka-sozrevshix-molodyx-kisok
16 1 0.38% http://b7i.ru/pervyj-raz-yunoj-devstvennicy
17 1 0.38% http://b7i.ru/porno-v-pustyne-s-grudastoj-baboj-i-parnem
18 1 0.38% http://b7i.ru/shikarnaya-blondinka-skachet-na-dlinnom-chlene
19 1 0.38% http://b7i.ru/shokolad-monro-monika-onlajn-porno
20 1 0.38% http://b7i.ru/telka-v-futbolke-vaflit-muzhika-i-ebet-zhopu-parnya-bolshim-xerom

Top 15 of 415 Total User Agents
# Hits User Agent
1 607 2.15% Java/1.7.0_65
2 605 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
3 583 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 547 1.93% Java/1.8.0_25
5 434 1.53% Java/1.6.0_04
6 353 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.77
7 342 1.21% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
8 339 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 338 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
10 332 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
11 316 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
12 315 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
13 314 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
14 311 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
15 307 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36

Usage by Country for December 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 28296 100.00% 26707 100.01% 2082914 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21