Usage Statistics for www.freeridaz.at

Summary Period: November 2014
Generated 01-Dec-2014 04:50 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2014
Total Hits 26129
Total Files 23932
Total Pages 24082
Total Visits 2473
Total KBytes 1007895
Total Unique Sites 601
Total Unique URLs 114
Total Unique Referrers 1855
Total Unique User Agents 579
. Avg Max
Hits per Hour 36 309
Hits per Day 870 1761
Files per Day 797 1617
Pages per Day 802 1558
Sites per Day 20 56
Visits per Day 82 146
KBytes per Day 33596 116507
Hits by Response Code
Code 200 - OK 91.59% 23932
Code 206 - Partial Content 0.93% 243
Code 301 - Moved Permanently 0.12% 31
Code 302 - Found 2.79% 728
Code 304 - Not Modified 0.13% 33
Code 404 - Not Found 4.45% 1162

Daily usage for November 2014

Daily Statistics for November 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 787 3.01% 718 3.00% 739 3.07% 146 5.90% 52 8.65% 27288 2.71%
2 524 2.01% 449 1.88% 467 1.94% 65 2.63% 47 7.82% 7035 0.70%
3 807 3.09% 737 3.08% 766 3.18% 70 2.83% 45 7.49% 9502 0.94%
4 998 3.82% 915 3.82% 951 3.95% 88 3.56% 43 7.15% 25633 2.54%
5 1067 4.08% 987 4.12% 973 4.04% 85 3.44% 55 9.15% 18975 1.88%
6 768 2.94% 692 2.89% 661 2.74% 54 2.18% 34 5.66% 25878 2.57%
7 1150 4.40% 1078 4.50% 1113 4.62% 40 1.62% 27 4.49% 33381 3.31%
8 614 2.35% 540 2.26% 503 2.09% 113 4.57% 45 7.49% 26607 2.64%
9 391 1.50% 348 1.45% 317 1.32% 72 2.91% 23 3.83% 19610 1.95%
10 370 1.42% 337 1.41% 350 1.45% 128 5.18% 49 8.15% 25128 2.49%
11 1038 3.97% 682 2.85% 893 3.71% 132 5.34% 44 7.32% 58011 5.76%
12 890 3.41% 819 3.42% 845 3.51% 76 3.07% 38 6.32% 15341 1.52%
13 452 1.73% 368 1.54% 369 1.53% 52 2.10% 27 4.49% 4277 0.42%
14 191 0.73% 143 0.60% 149 0.62% 36 1.46% 32 5.32% 2513 0.25%
15 816 3.12% 785 3.28% 720 2.99% 39 1.58% 33 5.49% 15019 1.49%
16 820 3.14% 667 2.79% 655 2.72% 68 2.75% 49 8.15% 10737 1.07%
17 553 2.12% 513 2.14% 522 2.17% 69 2.79% 36 5.99% 5957 0.59%
18 901 3.45% 837 3.50% 852 3.54% 80 3.23% 44 7.32% 10203 1.01%
19 511 1.96% 476 1.99% 483 2.01% 67 2.71% 39 6.49% 7017 0.70%
20 1172 4.49% 1130 4.72% 1109 4.61% 71 2.87% 40 6.66% 65726 6.52%
21 1392 5.33% 1325 5.54% 1317 5.47% 96 3.88% 31 5.16% 87568 8.69%
22 1116 4.27% 1025 4.28% 1011 4.20% 88 3.56% 30 4.99% 36330 3.60%
23 686 2.63% 666 2.78% 665 2.76% 76 3.07% 39 6.49% 16136 1.60%
24 1011 3.87% 994 4.15% 997 4.14% 70 2.83% 30 4.99% 27431 2.72%
25 809 3.10% 791 3.31% 794 3.30% 80 3.23% 34 5.66% 32085 3.18%
26 710 2.72% 688 2.87% 692 2.87% 83 3.36% 45 7.49% 32739 3.25%
27 1461 5.59% 1438 6.01% 1445 6.00% 118 4.77% 36 5.99% 75645 7.51%
28 1761 6.74% 1617 6.76% 1558 6.47% 125 5.05% 33 5.49% 98616 9.78%
29 980 3.75% 878 3.67% 860 3.57% 146 5.90% 56 9.32% 70999 7.04%
30 1383 5.29% 1289 5.39% 1306 5.42% 69 2.79% 35 5.82% 116507 11.56%

Hourly usage for November 2014

Hourly Statistics for November 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 38 1146 4.39% 35 1064 4.45% 34 1036 4.30% 1386 41589 4.13%
1 39 1181 4.52% 35 1074 4.49% 34 1043 4.33% 1327 39823 3.95%
2 39 1188 4.55% 37 1123 4.69% 36 1107 4.60% 1528 45845 4.55%
3 38 1163 4.45% 35 1060 4.43% 35 1058 4.39% 1426 42777 4.24%
4 38 1164 4.45% 35 1075 4.49% 34 1040 4.32% 1325 39744 3.94%
5 34 1046 4.00% 31 959 4.01% 31 952 3.95% 1113 33393 3.31%
6 31 952 3.64% 30 901 3.76% 30 914 3.80% 1419 42556 4.22%
7 28 849 3.25% 26 809 3.38% 27 817 3.39% 1148 34434 3.42%
8 29 877 3.36% 26 795 3.32% 27 825 3.43% 1303 39091 3.88%
9 32 976 3.74% 29 871 3.64% 28 868 3.60% 1119 33556 3.33%
10 33 1002 3.83% 30 928 3.88% 31 954 3.96% 1057 31717 3.15%
11 34 1020 3.90% 30 903 3.77% 29 883 3.67% 1194 35824 3.55%
12 42 1274 4.88% 36 1103 4.61% 36 1081 4.49% 1339 40156 3.98%
13 37 1124 4.30% 35 1074 4.49% 36 1093 4.54% 1510 45297 4.49%
14 33 1006 3.85% 32 966 4.04% 32 979 4.07% 1220 36605 3.63%
15 32 971 3.72% 30 925 3.87% 30 901 3.74% 1388 41643 4.13%
16 29 880 3.37% 26 783 3.27% 28 845 3.51% 1305 39139 3.88%
17 31 954 3.65% 30 921 3.85% 30 929 3.86% 1294 38815 3.85%
18 34 1049 4.01% 33 1002 4.19% 33 991 4.12% 1532 45950 4.56%
19 39 1176 4.50% 37 1113 4.65% 36 1104 4.58% 1594 47819 4.74%
20 47 1426 5.46% 36 1089 4.55% 44 1339 5.56% 2242 67272 6.67%
21 50 1509 5.78% 44 1347 5.63% 43 1315 5.46% 2025 60746 6.03%
22 36 1096 4.19% 33 1016 4.25% 32 976 4.05% 1430 42910 4.26%
23 36 1100 4.21% 34 1031 4.31% 34 1032 4.29% 1373 41195 4.09%

Top 30 of 114 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 11444 43.80% 114002 11.31% /stats/
2 3709 14.19% 2396 0.24% /
3 1845 7.06% 200671 19.91% /stats/usage_201403.html
4 1774 6.79% 193435 19.19% /stats/usage_201311.html
5 1695 6.49% 184798 18.34% /stats/usage_201401.html
6 1038 3.97% 114527 11.36% /stats/usage_201409.html
7 606 2.32% 66627 6.61% /stats/usage_201405.html
8 205 0.78% 21692 2.15% /stats/usage_201411.html
9 103 0.39% 11294 1.12% /stats/usage_201407.html
10 96 0.37% 10343 1.03% /stats/usage_201312.html
11 75 0.29% 8643 0.86% /stats/usage_201410.html
12 47 0.18% 5087 0.50% /stats/usage_201406.html
13 46 0.18% 4798 0.48% /stats/usage_201404.html
14 45 0.17% 4808 0.48% /stats/usage_201402.html
15 41 0.16% 4550 0.45% /stats/usage_201408.html
16 33 0.13% 3474 0.34% /stats/usage_201209.html
17 33 0.13% 3518 0.35% /stats/usage_201303.html
18 33 0.13% 3567 0.35% /stats/usage_201305.html
19 32 0.12% 3397 0.34% /stats/usage_201205.html
20 32 0.12% 3384 0.34% /stats/usage_201206.html
21 32 0.12% 3377 0.34% /stats/usage_201302.html
22 32 0.12% 3440 0.34% /stats/usage_201306.html
23 30 0.11% 117 0.01% /stats/daily_usage_201312.png
24 30 0.11% 84 0.01% /stats/usage.png
25 30 0.11% 3166 0.31% /stats/usage_201208.html
26 30 0.11% 3233 0.32% /stats/usage_201212.html
27 30 0.11% 3240 0.32% /stats/usage_201301.html
28 29 0.11% 65 0.01% /stats/ctry_usage_201312.png
29 29 0.11% 60 0.01% /stats/hourly_usage_201312.png
30 29 0.11% 3035 0.30% /stats/usage_201210.html

Top 10 of 114 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1845 7.06% 200671 19.91% /stats/usage_201403.html
2 1774 6.79% 193435 19.19% /stats/usage_201311.html
3 1695 6.49% 184798 18.34% /stats/usage_201401.html
4 1038 3.97% 114527 11.36% /stats/usage_201409.html
5 11444 43.80% 114002 11.31% /stats/
6 606 2.32% 66627 6.61% /stats/usage_201405.html
7 205 0.78% 21692 2.15% /stats/usage_201411.html
8 103 0.39% 11294 1.12% /stats/usage_201407.html
9 96 0.37% 10343 1.03% /stats/usage_201312.html
10 75 0.29% 8643 0.86% /stats/usage_201410.html

Top 10 of 33 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3709 14.19% 930 41.01% /
2 1038 3.97% 418 18.43% /stats/usage_201409.html
3 1774 6.79% 304 13.40% /stats/usage_201311.html
4 11444 43.80% 195 8.60% /stats/
5 205 0.78% 136 6.00% /stats/usage_201411.html
6 96 0.37% 36 1.59% /stats/usage_201312.html
7 75 0.29% 35 1.54% /stats/usage_201410.html
8 103 0.39% 34 1.50% /stats/usage_201407.html
9 1695 6.49% 25 1.10% /stats/usage_201401.html
10 606 2.32% 23 1.01% /stats/usage_201405.html

Top 10 of 33 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3709 14.19% 926 40.54% /
2 1038 3.97% 417 18.26% /stats/usage_201409.html
3 1774 6.79% 312 13.66% /stats/usage_201311.html
4 11444 43.80% 190 8.32% /stats/
5 205 0.78% 150 6.57% /stats/usage_201411.html
6 96 0.37% 36 1.58% /stats/usage_201312.html
7 103 0.39% 35 1.53% /stats/usage_201407.html
8 75 0.29% 35 1.53% /stats/usage_201410.html
9 1695 6.49% 31 1.36% /stats/usage_201401.html
10 606 2.32% 22 0.96% /stats/usage_201405.html

Top 30 of 1855 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4088 15.65% - (Direct Request)
2 895 3.43% https://twitter.com/esif22
3 692 2.65% https://vk.com/page-74059968_48349947
4 608 2.33% https://plus.google.com/+AndreyEsipov/posts
5 544 2.08% http://iphone-6.moykrest.ru
6 505 1.93% http://cabrio24.blogspot.com
7 496 1.90% http://shop.spbdyet.ru/
8 495 1.89% http://zerosmoke.kupistar.ru
9 458 1.75% http://steroide-kaufen24.de
10 440 1.68% http://kognitariatwaw.pl
11 410 1.57% http://telesales158.blogspot.com
12 391 1.50% https://putin.moykrest.ru
13 380 1.45% http://komfortmax-188.sellsale.ru
14 340 1.30% http://way-tow-car.blogspot.com
15 305 1.17% http://cars454.blogspot.com
16 296 1.13% http://incity.afdfloral.com/
17 295 1.13% http://autowindsh.blogspot.com
18 248 0.95% http://e-anabolika365.de
19 225 0.86% http://www.theknot.com/wedding/celexa-purchasing
20 225 0.86% http://www.xolodremont.ru/
21 200 0.77% http://garmanj.blogspot.com
22 200 0.77% http://www.theknot.com/wedding/online-furoxone
23 183 0.70% http://my-lib.net
24 175 0.67% http://www.theknot.com/wedding/purchase-bupronsr
25 160 0.61% http://order-naltrexone-no-prescription.soup.io
26 143 0.55% https://www.google.com/search
27 141 0.54% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
28 135 0.52% http://blapaint.blogspot.com
29 120 0.46% http://doc1566.web1337.net
30 120 0.46% http://topra67.blogspot.com

Top 20 of 143 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 0.70% http://b-gs.ru/anal-striptizershi-s-kamshotom-na-lichiko
2 1 0.70% http://b-gs.ru/paren-konchil-na-babu-vyebav-eyo-na-svezhem-vozduxe
3 1 0.70% http://b-gs.ru/seksi-monika-snyala-bikini-i-pokazyvaet-pizdu-vozle-bassejna
4 1 0.70% http://b-gs.ru/zrelaya-grudastaya-tetka-poziruet-svoimi-buferami
5 1 0.70% http://baseclimbing.ru/chernyj-chlen-traxaet-malyshku
6 1 0.70% http://baseclimbing.ru/ottraxal-telku-v-shhel
7 1 0.70% http://baseclimbing.ru/paren-drochit-na-kalendar
8 1 0.70% http://blogdark.ru/besplatno-skachat-video-v-bane-golye
9 1 0.70% http://blogdark.ru/dve-sportsmenki-zanimayutsya-fitingom
10 1 0.70% http://blogdark.ru/kop-traxnul-parenka-on-lajn
11 1 0.70% http://blogdark.ru/muzhiki-konchayut-devushkam-vnutr
12 1 0.70% http://blogdark.ru/nasilno-vylizal-pizdu-i-zastavil-sosat
13 1 0.70% http://blogdark.ru/nasilno-zhestoko-traxnuli
14 1 0.70% http://blogdark.ru/nasiluyut-zhenu-pri-muzhe
15 1 0.70% http://blogdark.ru/paren-zashel-k-sosedyam-za-sigaretami
16 1 0.70% http://blogdark.ru/porno-glataet-spermu-trans
17 1 0.70% http://blogdark.ru/seks-s-prostitutkoj-v-mashine-pryamo-posredi-goroda
18 1 0.70% http://blogdark.ru/trans-glotaet-spermu
19 1 0.70% http://blogdark.ru/uzbechek-skrytaya-kamera-prosmotr
20 1 0.70% http://brunse.ru/dve-seksualnye-devushki-igrayutsya-svoimi-kiskami

Top 15 of 579 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1643 6.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
2 1388 5.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
3 931 3.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
4 920 3.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
5 915 3.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
6 887 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
7 884 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
8 876 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.102 Safari/537.36
9 867 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
10 863 3.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
11 859 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
12 849 3.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.77
13 848 3.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
14 844 3.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
15 842 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0

Usage by Country for November 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 26129 100.00% 24175 101.02% 1007895 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21